Skip to content

701. Insert into a Binary Search Tree

难度: Medium

刷题内容

原题连接

 • https://leetcode-cn.com/problems/insert-into-a-binary-search-tree/

内容描述

``` 给定二叉搜索树(BST)的根节点和要插入树中的值,将值插入二叉搜索树。 返回插入后二叉搜索树的根节点。 保证原始二叉搜索树中不存在新值。

注意,可能存在多种有效的插入方式,只要树在插入后仍保持为二叉搜索树即可。 你可以返回任意有效的结果。

例如,

给定二叉搜索树:

  4
  / \
 2  7
 / \
1  3

和 插入的值: 5 你可以返回这个二叉搜索树:

   4
  /  \
 2   7
 / \  /
1  3 5

或者这个树也是有效的:

   5
  /  \
 2   7
 / \  
1  3
   \
   4

```

解题方案

思路 1

二分查找,记录父节点和大小关系
TreeNode* insertIntoBST(TreeNode* root, int val) {
  TreeNode* pre;
  TreeNode* head = root;
  int side = 0;
  while(root){
    pre = root;
    if(root->val>val){
      root = root->left;
      side = 1;
    }
    else if(root->val<val){
      side = 0;
      root = root->right;
    }
  }
  TreeNode* node = new TreeNode(val);
  if(side==1)
    pre->left = node;
  else
    pre->right = node;
  return head;
}

我们一直在努力

apachecn/AiLearning

【布客】中文翻译组