Skip to content

数字在排序数组中出现的次数

数字在排序数组中出现的次数

题目描述

统计一个数字在排序数组中出现的次数。

例如输入排序数组 [1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 5] 和数字 3,由于 3 在这个数组中出现了 4 次,因此输出 4。

样例

输入:[1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 5] , 3

输出:4

解法

找出第一个 k 和最后一个 k 出现的位置。

找第一个 k 时,利用二分法,如果 nums[m] == k,判断它的前一个位置是不是也是 k,如果不是,说明这是第一个 k,直接返回。如果是,那么递归在左边查找第一个 k。

找最后一个 k 也同理。

/**
 * @author bingo
 * @since 2018/12/8
 */

class Solution {
  /**
   * 求数字k在排序数组中出现的次数
   *
   * @param nums 数组
   * @param k 数字k
   * @return k在数组中出现的次数
   */
  public int getNumberOfK(int[] nums, int k) {
    if (nums == null || nums.length == 0) {
      return 0;
    }
    int start = 0, end = nums.length - 1;
    int first = getFirstK(nums, start, end, k);
    int last = getLastK(nums, start, end, k);
    if (first > -1 && last > -1) {
      return last - first + 1;
    }
    return 0;
  }

  private int getFirstK(int[] nums, int start, int end, int k) {
    if (start > end) {
      return -1;
    }
    int m = start + ((end - start) >> 1);
    if (nums[m] == k) {
      if (m == 0 || (m > 0 && nums[m - 1] != k)) {
        return m;
      } else {
        end = m - 1;
      }
    } else {
      if (nums[m] > k) {
        end = m - 1;
      } else {
        start = m + 1;
      }
    }
    return getFirstK(nums, start, end, k);
  }

  private int getLastK(int[] nums, int start, int end, int k) {
    if (start > end) {
      return -1;
    }
    int m = start + ((end - start) >> 1);
    if (nums[m] == k) {
      if (m == nums.length - 1 || (m < nums.length - 1 && nums[m + 1] != k)) {
        return m;
      } else {
        start = m + 1;
      }
    } else {
      if (nums[m] > k) {
        end = m - 1;
      } else {
        start = m + 1;
      }
    }
    return getLastK(nums, start, end, k);

  }
}

测试用例

 1. 功能测试(数组中包含要查找的数字;数组中没有要查找的数字;要查找的数字在数组中出现一次/多次);
 2. 边界值测试(查找数组中的最大值、最小值;数组中只有一个数字);
 3. 特殊输入测试(表示数组的指针为空指针)。


回到顶部