Skip to content

合并两个排序的链表

合并两个排序的链表

题目描述

输入两个单调递增的链表,输出两个链表合成后的链表,当然我们需要合成后的链表满足单调不减规则。

解法

解法一

同时遍历两链表进行 merge


/**
 * @author bingo
 * @since 2018/11/22
 */

/*
public class ListNode {
  int val;
  ListNode next = null;

  ListNode(int val) {
    this.val = val;
  }
}*/
public class Solution {
  /**
   * 合并两个排序链表
   * @param list1 链表1
   * @param list2 链表2
   * @return 合并后的单调不递减链表
   */
  public ListNode Merge(ListNode list1, ListNode list2) {
    if (list1 == null) {
      return list2;
    }
    if (list2 == null) {
      return list1;
    }

    ListNode dummy = new ListNode(-1);
    ListNode cur = dummy;
    ListNode p1 = list1;
    ListNode p2 = list2;
    while (p1 != null && p2 != null) {
      if (p1.val < p2.val) {
        ListNode t = p1.next;
        cur.next = p1;
        p1.next = null;
        p1 = t;
      } else {
        ListNode t = p2.next;
        cur.next = p2;
        p2.next = null;
        p2 = t;
      }
      cur = cur.next;
    }

    cur.next = p1 == null ? p2 : p1;
    return dummy.next;

  }
}

解法二:递归


/**
 * @author bingo
 * @since 2018/11/22
 */

/*
public class ListNode {
  int val;
  ListNode next = null;

  ListNode(int val) {
    this.val = val;
  }
}*/
public class Solution {
  /**
   * 合并两个排序链表
   * @param list1 链表1
   * @param list2 链表2
   * @return 合并后的单调不递减链表
   */
  public ListNode Merge(ListNode list1, ListNode list2) {
    if (list1 == null) {
      return list2;
    }
    if (list2 == null) {
      return list1;
    }

    if (list1.val < list2.val) {
      list1.next = Merge(list1.next, list2);
      return list1;
    }

    list2.next = Merge(list1, list2.next);
    return list2;
  }
}

测试用例

 1. 功能测试(输入的两个链表有多个节点;节点的值互不相同或者存在值相等的多个节点);
 2. 特殊输入测试(两个链表的一个或者两个头节点为空指针;两个链表中只有一个节点)。

我们一直在努力

apachecn/AiLearning

【布客】中文翻译组