Skip to content

调整数组顺序使奇数位于偶数前面

调整数组顺序使奇数位于偶数前面

题目描述

输入一个整数数组,实现一个函数来调整该数组中数字的顺序,使得所有的奇数位于数组的前半部分,所有的偶数位于数组的后半部分,并保证奇数和奇数,偶数和偶数之间的相对位置不变。

解法

解法一

计算出奇数的个数,就很容易写出来了。

import java.util.Arrays;

/**
 * @author bingo
 * @since 2018/11/21
 */

public class Solution {
  /**
   * 调整数组元素顺序,使得奇数元素位于偶数元素前面,且保证奇数和奇数,偶数和偶数之间的相对位置不变。
   * @param array 数组
   */
  public void reOrderArray(int [] array) {
    if (array == null || array.length < 2) {
      return;
    }

    int numsOfOdd = 0;
    for (int val : array) {
      if (val % 2 == 1) {
        ++numsOfOdd;
      }
    }
    int[] bak = Arrays.copyOf(array, array.length);
    int i = 0, j = numsOfOdd;
    for (int val : bak) {
      if (val % 2 == 1) {
        array[i++] = val;
      } else {
        array[j++] = val;
      }
    }
  }

}

解法二

import java.util.Arrays;

public class Solution {
  public void reOrderArray(int [] array) {
    if (array == null || array.length < 2) {
      return;
    }
    Integer[] bak = new Integer[array.length];
    Arrays.setAll(bak, i -> array[i]);
    Arrays.sort(bak, (x, y) -> (y & 1) - (x & 1));
    Arrays.setAll(array, i -> bak[i]);
  }

}

测试用例

 1. 功能测试(输入数组中的奇数、偶数交替出现;输入的数组中所有偶数都出现在奇数的前面;输入的数组中所有偶数都出现在奇数的前面;输入的数组中所有奇数都出现在偶数的前面);
 2. 特殊输入测试(输入空指针;输入的数组只包含一个数字)。


回到顶部