Skip to content

053. Maximum Subarray

难度Easy

刷题内容

原题连接

 • https://leetcode.com/problems/maximum-subarray/

内容描述

Given an integer array nums, find the contiguous subarray (containing at least one number) which has the largest sum and return its sum.

Example:

Input: [-2,1,-3,4,-1,2,1,-5,4],
Output: 6
Explanation: [4,-1,2,1] has the largest sum = 6.
Follow up:

If you have figured out the O(n) solution, try coding another solution using the divide and conquer approach, which is more subtle.

˼·1 **- ʱ¼ä¸´ÔÓ¶È: O(lgn)- ¿Õ¼ä¸´ÔÓ¶È: O(1)***

Èç¹ûÓñ©Á¦µÄ·½·¨È¥½â£¬´ó²¿·ÖÈ˶¼»áÏëµ½£¬ÕâÀïÎÒÃÇ¿ÉÒÔ¶ÔËã·¨½øÐÐÓÅ»¯£¬ÕâÀïÎÒÃÇÓ÷ÖÖ稵Ä˼Ï룬°ÑÊý×é¶Ô°ë·ÖΪÁ½¸ö×ÓÊý×飬½Ó×ÅÊý×éµÄ×î´óÖµ¿ÉÄÜÔÚ[left,mid]Çø¼ä£¬[mid + 1,right]Çø¼ä»òÕßÔÚºá¿çmidµÄÇø¼äÄÚ£¬Ö»ÒªÈ¡ÕâÈý¸öÇø¼äµÄ×î´óÖµ¼´¿É¡£

class Solution {
public:
  int findArray(vector<int>& nums,int beg,int en)
  {
    if(beg == en)
      return nums[en];
    int mid = (beg + en) / 2;
    int temp = max(findArray(nums,beg,mid),findArray(nums,mid + 1,en));
    int sum = 0,max1 = INT_MIN,max2 = INT_MIN;
    for(int i = mid;i >= beg;--i)
    {
      sum += nums[i];
      max1 = max(max1,sum);
    }
    sum = 0;
    for(int i = mid + 1;i <= en;++i)
    {
      sum += nums[i];
      max2 = max(max2,sum);
    }
    return max(temp,max1 + max2);
  }
  int maxSubArray(vector<int>& nums) {
    return findArray(nums,0,nums.size() - 1);
  }
};

˼·2 **- ʱ¼ä¸´ÔÓ¶È: O(n)- ¿Õ¼ä¸´ÔÓ¶È: O(1)***

ÕâÀﻹ¿ÉÒÔÔÚO(n)µÄʱ¼ä¸´ÔÓ¶ÈÇó½â£¬±éÀúÊý×飬Èôret > 0,ret =nums[i] ·ñÔòret += nums[i]

class Solution {
public:
  int maxSubArray(vector<int>& nums) {
    int length = nums.size(),ret = nums[0],ans = nums[0];
  for(int i = 1;i < length;++i)
  {
    if(ret <= 0)
      ret = nums[i];
    else
      ret += nums[i];
    ans = max(ans,ret);
  }
  return ans;
  }
};

我们一直在努力

apachecn/AiLearning

【布客】中文翻译组