Skip to content

不修改数组找出重复的数字

不修改数组找出重复的数字

题目描述

在一个长度为 n+1 的数组里的所有数字都在 1n 的范围内,所以数组中至少有一个数字是重复的。请找出数组中任意一个重复的数字,但不能修改输入的数组。例如,如果输入长度为 8 的数组 {2, 3, 5, 4, 3, 2, 6, 7},那么对应的输出是重复的数字 2 或者 3

解法

解法一

创建长度为 n+1 的辅助数组,把原数组的元素复制到辅助数组中。如果原数组被复制的数是 m,则放到辅助数组第 m 个位置。这样很容易找出重复元素。空间复杂度为 O(n)

解法二

数组元素的取值范围是 [1, n],对该范围对半划分,分成 [1, middle], [middle+1, n]。计算数组中有多少个(count)元素落在 [1, middle] 区间内,如果 count 大于 middle-1+1,那么说明这个范围内有重复元素,否则在另一个范围内。继续对这个范围对半划分,继续统计区间内元素数量。

时间复杂度 O(n * log n),空间复杂度 O(1)

注意,此方法无法找出所有重复的元素。

/**
 * @author bingo
 * @since 2018/10/27
 */

public class Solution {
  /**
   * 不修改数组查找重复的元素,没有则返回-1
   * @param numbers 数组
   * @return 重复的元素
   */
  public int getDuplication(int[] numbers) {
    if (numbers == null || numbers.length < 1) {
      return -1;
    }

    int start = 1;
    int end = numbers.length - 1;
    while (end >= start) {
      int middle = start + ((end - start) >> 1);

      // 调用 log n 次
      int count = countRange(numbers, start, middle);
      if (start == end) {
        if (count > 1) {
          return start;
        }
        break;
      } else {
        // 无法找出所有重复的数
        if (count > (middle - start) + 1) {
          end = middle;
        } else {
          start = middle + 1;
        }
      }
    }
    return -1;
  }


  /**
   * 计算整个数组中有多少个数的取值在[start, end] 之间
   * 时间复杂度 O(n)
   * @param numbers 数组
   * @param start 左边界
   * @param end 右边界
   * @return 数量
   */
  private int countRange(int[] numbers, int start, int end) {
    if (numbers == null) {
      return 0;
    }
    int count = 0;
    for(int e : numbers) {
      if (e >= start && e <= end) {
        ++count;
      }
    }
    return count;
  }
}

测试用例

 1. 长度为 n 的数组中包含一个或多个重复的数字;
 2. 数组中不包含重复的数字;
 3. 无效测试输入用例(输入空指针)。

我们一直在努力

apachecn/AiLearning

【布客】中文翻译组