Skip to content

按之字形打印二叉树

按之字形打印二叉树

题目描述

请实现一个函数按照之字形打印二叉树,即第一行按照从左到右的顺序打印,第二层按照从右至左的顺序打印,第三行按照从左到右的顺序打印,其他行以此类推。

如二叉树:

      1
      / \
     2  3
     / \ / \
    4 5 6 7

打印结果为:

1
3 2
4 5 6 7

解法

对于上述二叉树:

首先访问根结点,之后把2、3存入某结构。打印的时候,先打印3、2。这不就是栈?

依次弹出栈元素,分别是3、2。弹出时需要把3、2的子结点存入结构。由于访问时顺序是4 5 6 7。所以也需要用栈来存放。而且,此时需要先存放右孩子,再存放左孩子。(奇数层/偶数层存放左右孩子的顺序不同)

这里需要用两个栈来实现。如果只用一个栈,那么当弹出3、2 时,先将 3 的孩子节点压入栈。之后弹栈的时候不是先弹出 2,而是弹出了 3 的 孩子节点,就错了。

import java.util.ArrayList;
import java.util.Stack;

/**
 * @author bingo
 * @since 2018/11/23
 */

/*
public class TreeNode {
  int val = 0;
  TreeNode left = null;
  TreeNode right = null;

  public TreeNode(int val) {
    this.val = val;

  }

}
*/
public class Solution {
  /**
   * 按之字形打印二叉树
   * @param pRoot 二叉树的根节点
   * @return 结果list
   */
  public ArrayList<ArrayList<Integer>> Print(TreeNode pRoot) {
    ArrayList<ArrayList<Integer>> res = new ArrayList<>();
    if (pRoot == null) {
      return res;
    }
    Stack<TreeNode> stack1 = new Stack<>();
    Stack<TreeNode> stack2 = new Stack<>();
    stack1.push(pRoot);
    int i = 1;
    Stack<TreeNode> stack = stack1;
    while (!stack.isEmpty()) {
      ArrayList<Integer> list = new ArrayList<>();
      while (!stack.isEmpty()) {
        TreeNode node = stack.pop();
        list.add(node.val);
        if (i % 2 == 1) {
          if (node.left != null) {
            stack2.push(node.left);
          }
          if (node.right != null) {
            stack2.push(node.right);
          }
        } else {
          if (node.right != null) {
            stack1.push(node.right);
          }
          if (node.left != null) {
            stack1.push(node.left);
          }
        }
      }
      res.add(list);
      ++i;
      stack = stack1.isEmpty() ? stack2 : stack1;
    }

    return res;
  }

}

测试用例

 1. 功能测试(完全二叉树;所有节点只有左/右子树);
 2. 特殊输入测试(二叉树根节点为空指针;只有一个节点的二叉树)。

我们一直在努力

apachecn/AiLearning

【布客】中文翻译组