Skip to content

59. Spiral Matrix II

难度:Medium

刷题内容

原题连接

 • https://leetcode.com/problems/spiral-matrix-ii/

内容描述

Given a positive integer n, generate a square matrix filled with elements from 1 to n2 in spiral order.

Example:

Input: 3
Output:
[
 [ 1, 2, 3 ],
 [ 8, 9, 4 ],
 [ 7, 6, 5 ]
]

˼·1 **- ʱ¼ä¸´ÔÓ¶È: O(n^2)*- ¿Õ¼ä¸´ÔÓ¶È: O(n^2)***

ºÍ֮ǰµÄÐýת±éÀú¾ØÕóÒ»ÑùµÄ·½·¨£¬Ö»²»¹ýÕâÀïÎÒÃÇÒªÏÈ·ÖÅäÒ»¸ö¾ØÕ󴢴棬ÒòΪvectorÊý×é²»ºÃ²Ù×÷¡£

class Solution {
public:
  vector<vector<int>> generateMatrix(int n) {
    int temp[n][n];
    int range = n,cur = 1;
    for(int i = 0;i < (n + 1) / 2 ;++i)
    {
      for(int j = 0;j < range;++j)
        temp[i][j + i] = cur++;
      for(int j = 1;j < range;++j)
        temp[i + j][i + range - 1] = cur++;
      for(int j = 1;j < range;++j)
        temp[i + range - 1][range + i - 1 -j] = cur++;
      for(int j = 1;j < range - 1;++j)
        temp[range + i - 1 - j][i] = cur++;
      range -= 2;
    }
    vector<vector<int> > ans;
    for(int i = 0;i < n;++i)
    {
      vector<int> v;
      for(int j = 0;j < n;++j)
        v.push_back(temp[i][j]);
      ans.push_back(v);
    }
    return ans;
  }
};


回到顶部