Skip to content

61. Rotate List

难度:Medium

刷题内容

原题连接

 • https://leetcode.com/problems/rotate-list/

内容描述


Given a linked list, rotate the list to the right by k places, where k is non-negative.Example 1:Input: 1->2->3->4->5->NULL, k = 2

Output: 4->5->1->2->3->NULL

Explanation:

rotate 1 steps to the right: 5->1->2->3->4->NULL

rotate 2 steps to the right: 4->5->1->2->3->NULL


Example 2:


Input: 0->1->2->NULL, k = 4

Output: 2->0->1->NULL

Explanation:

rotate 1 steps to the right: 2->0->1->NULL

rotate 2 steps to the right: 1->2->0->NULL

rotate 3 steps to the right: 0->1->2->NULL

rotate 4 steps to the right: 2->0->1->NULL

˼·1

**- ʱ¼ä¸´ÔÓ¶È: O(n)*- ¿Õ¼ä¸´ÔÓ¶È: O(n)***

ÕâÀïµÄnÊÇÖ¸Á´±íµÄ³¤¶È£¬ÎÒÃÇÓÃk¶ÔnµÄ³¤¶ÈÈ¡Ó࣬ÒòΪk´óÓÚÁ´±íµÄ³¤¶ÈÖ®ºó¾ÍÊÇÒ»¸öÑ­»·¡£²»ÐèÒªÖظ´²Ù×÷¡£

/**
 * Definition for singly-linked list.
 * struct ListNode {
 *   int val;
 *   ListNode *next;
 *   ListNode(int x) : val(x), next(NULL) {}
 * };
 */
class Solution {
public:
  ListNode* rotateRight(ListNode* head, int k) {
    int len = 0;
    ListNode* h = head;
    ListNode* pre;
    while(h)
    {
      ++len;
      pre = h;
      h = h ->next;
    }
    if(!len)
      return head;  
    int count1 = len - k % len;
    if(count1 == len)
      return head;
    h = head;
    ListNode* tail;
    while(count1)
    {
      tail = h;
      h = h ->next;
      --count1;
    }
    pre ->next = head;
    tail ->next = nullptr;
    return h;
  }
};

我们一直在努力

apachecn/AiLearning

【布客】中文翻译组