Skip to content

85. Maximal Rectangle

难度:Hard

刷题内容

原题连接

 • https://leetcode.com/problems/maximal-rectangle/

内容描述

Given a 2D binary matrix filled with 0's and 1's, find the largest rectangle containing only 1's and return its area.

Example:

Input:
[
 ["1","0","1","0","0"],
 ["1","0","1","1","1"],
 ["1","1","1","1","1"],
 ["1","0","0","1","0"]
]
Output: 6

˼·1 **- ʱ¼ä¸´ÔÓ¶È: O(n^3)*- ¿Õ¼ä¸´ÔÓ¶È: O(1)***

µÚÒ»ÖÖ±©Á¦µÄ·½·¨È¥½â£¬ÏÈÇó³öÿһ¸öÊýÏòÓÒÓжàÉÙ¸ö¡°1¡±£¬¼Ç¼Ï³¤¶Ècount1£¬ÔÚÕâ¸öÊýµÄλÖÃÏòÏÂÑ°ÕÒ£¬ÈôÏÂÃæµÄ³¤¶ÈСÓÚcount1£¬Ôòcount1È¡½ÏСµÄÖµ¡£ÈôΪ0¾Í¼ÆËã¾ØÕóµÄ´óС£¬Ö±µ½±éÀúËùÓеÄÊý¡£

class Solution {
public:
  int maximalRectangle(vector<vector<char>>& matrix) {
    int len1 = matrix.size();
    if(!len1)
      return 0;
    int len2 = matrix[0].size();
    int ans = 0;
    for(int t = 0;t < len1;++t)
    for(int i = 0;i < len2;++i)
    {
      int count1 = 0;
      while(i + count1 < len2 && matrix[t][i + count1] - '0')
        ++count1;
      if(count1)
      {
        int row = 1;
        ans = max(ans,row * count1);
        for(int j = t + 1;j < len1;++j)
        {
          int count2 = 0;
          while(count2 <= count1 && matrix[j][i + count2] - '0')
            ++count2;
          if(!count2)
            break;
          if(count1 > count2)
            count1 = count2;
          ++row;
          ans = max(ans,row * count1);
        }
      }
    }
  return ans;
  }
};

˼·2 **- ʱ¼ä¸´ÔÓ¶È: O(n^2)*- ¿Õ¼ä¸´ÔÓ¶È: O(n)***

¶ÔÉÏÊöËã·¨½øÐÐÓÅ»¯£¬¼ÆËãÿ¸öÊýµÄ¸ß¶ÈºÍÕâ¸ö¸ß¶ÈÏò×óµÄλÖúÍÏòÓÒµÄλÖã¬ÕâÑùÖ»ÒªÔÚO(n^2)µÄʱ¼ä¸´ÔÓÄÚ¾ÍÄÜÍê³É

class Solution {
public:
  int maximalRectangle(vector<vector<char>>& matrix) {
       int len1 = matrix.size();
    if(!len1)
      return 0;
    int len2 = matrix[0].size();
    int height[len2],l[len2],r[len2];
    memset(height,0,sizeof(height));
    memset(l,0,sizeof(l));
    for(int i = 0;i < len2;++i)
      r[i] = len2;
    int ans = 0;
    for(int i = 0;i < len1;++i)
    {
      int t_l = 0,t_r = len2;
      for(int j = 0;j < len2;++j)
        if(matrix[i][j]-'0')
          height[j] = height[j] + 1;
        else
          height[j] = 0;
      for(int j = 0;j < len2;++j)
        if(matrix[i][j]-'0')
          l[j] = max(l[j],t_l);
        else
        {
          t_l = j + 1;
          l[j] = 0;
        }
      for(int j = len2 - 1;j >= 0;--j)
        if(matrix[i][j]-'0')
          r[j] = min(r[j],t_r);
        else
        {
          t_r = j;
          r[j] = len2;
        }
      for(int j = 0;j < len2;++j)
        ans = max(ans,(r[j] - l[j]) * height[j]);
    }
    return ans;
  }
};


回到顶部