Skip to content

52. N-Queens II

难度:Hard

刷题内容

原题连接

 • https://leetcode.com/problems/n-queens-ii/

内容描述

The n-queens puzzle is the problem of placing n queens on an n¡Án chessboard such that no two queens attack each other.Given an integer n, return the number of distinct solutions to the n-queens puzzle.

Example:

Input: 4
Output: 2
Explanation: There are two distinct solutions to the 4-queens puzzle as shown below.
[
 [".Q..", // Solution 1
 "...Q",
 "Q...",
 "..Q."],

 ["..Q.", // Solution 2
 "Q...",
 "...Q",
 ".Q.."]
]

˼·1 **- ʱ¼ä¸´ÔÓ¶È: O(2^n)*- ¿Õ¼ä¸´ÔÓ¶È: O(n)***

ÕâÌâºÍÉÏÒ»µÀÌâ»ù±¾Ò»Ñù£¬Ö»ÊÇÇó´ÎÊý¡£ÉÔ΢¸Ä¶¯Ò»Ï¾ͺ㬾ßÌåµÄ²»¶à˵ÁË

class Solution {
public:
  int travel(int* d,int level,int n,int* l,int* r)
  {
    if(level >= n)
      return 1;
    int ans = 0;
    for(int i = 0;i < n;++i)
      if(!d[i] && !r[level + i] && !l[i - level + n])
      {
        d[i] = 1;
        r[level + i] = 1;
        l[i- level + n] = 1;
        ans += travel(d,level + 1,n,l,r);
        d[i] = 0;
        r[level + i] = 0;
        l[i- level + n] = 0;
      }
    return ans;
  }
  int totalNQueens(int n) {
    int d[n];
    int l[2 * n];
    int r[2 * n];
    memset(d,0,sizeof(d));
    memset(l,0,sizeof(l));
    memset(r,0,sizeof(r));
    int ans = 0;
    for(int i = 0;i < n;++i)
    {
      d[i] = 1;
      r[i] = 1;
      l[i + n] = 1;
      ans += travel(d,1,n,l,r);
      d[i] = 0;
      r[i] = 0;
      l[i + n] = 0;
    }
    return ans;
  }
};


回到顶部